ALGEMENE VOORWAARDEN

De onlineshop richt zich uitsluitend tot natuurlijke personen of rechtspersonen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, hierna ook 'klanten' genoemd.

 1. Definities/begripsomschrijvingen

  1. Algemene voorwaarden: de onderhavige voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanbiedingen, leveringen, bestellingen, overeenkomsten, offertes of andere rechtsbetrekkingen waarbij Hobbelink Efficiency diensten dan wel goederen van welke aard ook aanbiedt en/of levert.

  2. Hobbelink Efficiency: en/of diens vertegenwoordigers en/of rechtsopvolger(s), die diensten en/of goederen op afstand aanbiedt.

  3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen gebruik gemaakt kan worden van het herroepingsrecht.

  4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

  5. Klant: de natuurlijke dan wel rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die een overeenkomst sluit of heeft gesloten met Hobbelink Efficiency.

  6. Overeenkomst: de koopovereenkomst en/of dienstverleningsovereenkomst tussen Hobbelink Efficiency en de klant.

  7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Hobbelink Efficiency georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

 2. Definities/begripsomschrijvingen

  1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, leveringen, bestellingen, overeenkomsten, offertes of andere rechtsbetrekkingen, waarbij Hobbelink Efficiency goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook op afstand (via de webshop) aan klanten levert of aanbiedt, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk of elektronisch zijn gedaan of aangegaan. De tekst wordt aan de klant ter beschikking gesteld voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, dan wel in ieder geval wordt aangegeven voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten waar de algemene voorwaarden in te zien zijn en op verzoek van de klant worden zij zo spoedig mogelijk kosteloos toegezonden. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. De algemene voorwaarden worden als bestendig gebruikelijke voorwaarden van Hobbelink Efficiency ook geacht van toepassing te zijn verklaard op toekomstige vervolg-, en/of aanvullende aanbiedingen alsmede op overeenkomsten of de totstandkoming en/of uitvoering daarvan.

  2. De algemene voorwaarden van de klant en / of van derden zijn nooit van toepassing, tenzij zulks uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard. Ondertekening door of namens Hobbelink Efficiency van documenten van de klant waarop dergelijke algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, geldt niet als schriftelijke aanvaarding daarvan door Hobbelink Efficiency.

 3. Totstandkoming overeenkomst

  1. Alle aanbiedingen van Hobbelink Efficiency zijn vrijblijvend en strekken slechts tot het doen uitnodigen van een aanbod, tenzij door Hobbelink Efficiency anders is aangegeven.

  2. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Geen garanties worden verleend omtrent het gewicht, de afmetingen, de belastbaarheid etc. en tekeningen en afbeeldingen zijn slechts indicatief. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. Wel mag de klant er van uit gaan dat de producten voldoen aan de eisen van normale bruikbaarheid, betrouwbaarheid en de gebruikelijke levensduur.

  3. De bestelling van de klant is een bindend aanbod.

  4. Hobbelink Efficiency bevestigt de ontvangst van het aanbod van de klant (orderbevestiging), hetgeen géén aanvaarding impliceert. Enkel door uitdrukkelijke aanvaarding van een aanbod van de klant binnen 5 dagen na ontvangst van het aanbod van de klant kan een overeenkomst tussen Hobbelink Efficiency en de klant tot stand komen. Hobbelink Efficiency behoudt zich het recht voor om een bestelling van de klant te weigeren of daarvan af te wijken.

  5. Hobbelink Efficiency heeft de bevoegdheid om zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen van het feit of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Hierover kan Hobbelink Efficiency informatie inwinnen, zulks eventueel door inschakeling van een onderzoeksbureau (Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Postfach 500 166, 22701 Hamburg) . De klant zal hieraan meewerken. Indien Hobbelink Efficiency op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

  6. Ten behoeve van de beslissing over de vraag of de overeenkomst gesloten dan wel beëindigd wordt, worden statistieken gehanteerd, die onder andere afgeleid worden uit de woonplaats respectievelijk adressen.

 4. Klantenrekening

  1. Voorafgaand aan de eerste bestelling is de klant verplicht zich te registeren voor de "klantenrekening". De klant is verplicht om hierbij alle persoonlijke gegevens, waaronder naam, woon/vestigingsplaats en rekeningnummer, naar waarheid in te vullen. Wijzigingen dienen nadat de wijziging bij de klant kenbaar is per direct schriftelijk aan Hobbelink Efficiency kenbaar gemaakt te worden. Eerst na registratie kan een bestelling geplaatst worden.

  2. Na de registratie ontvangt de klant een persoonlijk wachtwoord. De klant is verplicht dit wachtwoord geheim te houden en bij verlies van deze gegevens onmiddellijke melding hiervan te maken aan Hobbelink Efficiency.

 5. Levering, vervanging

  1. Levering geschiedt af bedrijf vanHobbelink Efficiency. De klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Hobbelink Efficiency gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de klant.

  2. De bestelling wordt verzonden aan het adres dat de klant aan Hobbelink Efficiency kenbaar heeft gemaakt ten tijde van de registratie. Hobbelink Efficiency is gerechtigd om derden in te schakelen voor de levering.

  3. Hobbelink Efficiency zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren en is slechts gebonden aan een leveringstermijn indien uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud een termijn is overeengekomen. Zodra de bestelling tijdig is overgedragen aan de derde die voor levering zal zorgdragen, heeft Hobbelink Efficiency aan haar verplichting voldaan.

  4. Hobbelink Efficiency heeft het recht om gedurende de periode dat de klant niet aan de op haar rustende verplichtingen voldoet, haar eigen verplichtingen opschorten.

  5. Hobbelink Efficiency is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht, zijnde een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Hieronder wordt in deze algemene voorwaarden in ieder geval, doch niet daartoe beperkt, verstaan (i) hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen; (ii) alle van buitenkomende oorzaken, voorzienbaar of niet-voorzienbaar, waarop Hobbelink Efficiency geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Hobbelink Efficiency niet in staat is haar verplichtingen na te komen; (iii) werkstaking; (iv) bovenmatig ziekteverzuim van het personeel vanHobbelink Efficiency; (v) bedrijfsbezetting; (vi) economische boycot; (vii) tekortschieten of overmacht van toeleveranciers; (viii) brand; (ix) stormschade; (x) natuurrampen; (xi) onwerkbaar weer; (xii) iedere andere omstandigheid die buiten de macht van Hobbelink Efficiency ligt.

  6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Hobbelink Efficiency zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Indien het product wel geleverd kan worden, maar de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Hobbelink Efficiency het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk na ontbinding terugbetalen.

 6. Risico-overgang

  1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de klant over op het moment waarop zaken aan de klant in de macht van de klant worden gebracht.

  2. Hobbelink Efficiency is verantwoordelijk voor een correcte verpakking en verzending.

  3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Hobbelink Efficiency tot het moment van ophaling bij Hobbelink Efficiency, zulks door de klant dan wel een externe bezorger, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

 7. Teruggaverecht

  1. Hobbelink Efficiency staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, hetgeen inhoudt dat het voldoet aan de redelijke eisen van normaal gebruik en deugdelijkheid, zoals deze voortvloeien uit de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Hobbelink Efficiency er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

  2. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en de producten terug te zenden gedurende 30 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan de Hobbelink Efficiency bekend gemaakte vertegenwoordiger.

  3. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

  4. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen alle redelijke kosten van terugzending voor rekening van Hobbelink Efficiency, hierbij gebruikmakend van de meest geschikte en prijsbewuste verzendmogelijkheid.

  5. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Hobbelink Efficiency dit bedrag zo spoedig mogelijk na de terugzending of herroeping, terugbetalen

  6. Van het teruggaverecht zijn uitgesloten Software en Technische Producten, waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken.

 8. Eigendomsvoorbehoud

  1. Alle geleverde producten blijven eigendom van Hobbelink Efficiency totdat de klant aan alle op hem rustende verplichtingen heeft voldaan.

 9. Prijzen en betaling

  1. Alle aanbiedingen, offertes en prijzen, waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De overeengekomen prijzen en tarieven worden vermeld in de overeenkomst. Alle door Hobbelink Efficiency gehanteerde prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn exclusief omzetbelasting, verzendingskosten, verpakkingskosten en verzekeringskosten.

  2. Er zijn twee betalingsmogelijkheden: bij vooruitbetaling of per factuur. Alle bedragen dienen in Euro's voldaan te worden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Teneinde het betalingsrisico zoveel als mogelijk uit te sluiten, behoudt Hobbelink Efficiency zich het recht voor om een liquiditeitsonderzoek uit te voeren evenals een betalingsmethode bindend voor te schrijven.

  3. Indien de klant kiest voor de methode bij vooruitbetaling, zijn alle bedragen onmiddellijk verschuldigd op het moment van ontvangst van de orderbevestiging. Bij betaling per factuur, geldt de termijn zoals opgenomen in de factuur.

  4. Bij een bestelling vanaf ? 75 (exclusief omzetbelasting) zijn de verzendkosten niet verschuldigd.

  5. Indien betaling niet tijdig is ontvangen door Hobbelink Efficiency is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim vanaf de dag na de vervaldag. In dat geval is Hobbelink Efficiency gerechtigd haar verplichtingen op te schorten en is de klant naast de opeisbare vordering tevens de wettelijke handelsrente almede buitengerechtelijke en / of gerechtelijke te maken incassokosten verschuldigd.

  6. In geval van onenigheid omtrent de prijzen, tarieven en/of betaling, gelden de overeenkomst, de door Hobbelink Efficiency bijgehouden administratie en/of de door Hobbelink Efficiency geregistreerde gegevens als dwingend bewijs, zulks behoudens door de klant te leveren tegenbewijs.

 10. Klachten

  1. Hobbelink Efficiency neemt slechts klachten in behandeling voor zover deze betrekking hebben op de uitvoering van de overeenkomst, de Algemene Voorwaarden, en de prestaties van Hobbelink Efficiency.

  2. Klachten dienen schriftelijk en binnen een termijn van tien dagen na het bekend worden gemeld te worden aan Hobbelink Efficiency.

  3. Hobbelink Efficiency zal binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht op de klacht reageren. Het indienen van een klacht schort de verplichtingen van de klant niet op. Alle rechten en plichten zoals neergelegd in de overeenkomst, de Algemene Voorwaarden blijven onverkort gelden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 11. Conformiteit en garantie

  1. De garantietermijn bedraagt 2 jaar vanaf het moment van de levering dan wel de afname.

  2. Hobbelink Efficiency staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst en de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. Slechts indien dit uitdrukkelijk wordt overeengekomen, staat Hobbelink Efficiency in voor het feit dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. De klant dient het product na ontvangst zorgvuldig op gebreken te controleren. Gebreken dienen door de klant schriftelijk gemeld te worden aan Hobbelink Efficiency, zulks binnen 7 dagen na de levering dan wel - indien het gebrek niet tijdens de controle ontdekt had kunnen worden - binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek, zulks op straffe van verval van de garantie. Indien Hobbelink Efficiency dit verzoekt, kan de klant het product terugzenden. Hobbelink Efficiency zal de redelijke kosten voor terugzending aan de klant vergoeden.

  3. De garantie omvat - naar keuze van Hobbelink Efficiency - het herstellen van de geleverde zaak, het vervangen van de geleverde zaak door een gelijkwaardige zaak of het terugbetalen van een evenredig deel van de aanschafprijs.

  4. De garantie wordt slechts verstrekt aan de klant en geldt niet voor een opvolgende rechtverkrijgende.

 12. Aansprakelijkheid

  1. Indien Hobbelink Efficiency aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

  2. Hobbelink Efficiency is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Hobbelink Efficiency is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

  3. Indien Hobbelink Efficiency aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Hobbelink Efficiency beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

  4. De aansprakelijkheid van Hobbelink Efficiency is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

  5. Hobbelink Efficiency is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

  6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Hobbelink Efficiency aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Hobbelink Efficiency toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

  7. Hobbelink Efficiency is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

  8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Hobbelink Efficiency of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 13. Slotbepalingen

  1. Deze Algemene Voorwaarden doen alle voorgaande versies van de Algemene Voorwaarden vervallen.

  2. Op de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, waaronder begrepen de bepalingen van het Nederlands Burgerlijk Wetboek.

  3. Toepassing van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud uitgesloten.

  4. Indien geschillen ontstaan zullen partijen in eerste instantie trachten in minnelijk overleg tot een oplossing te komen.

  5. Alle geschillen voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden zullen uitsluitend worden berecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement.

  6. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meerdere bepaling(en) ongeldig mochten worden verklaard van de overeenkomst dan wel deze Algemene Voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.

Stand 18-2-2013
naar boven naar boven